دکتر سعید خانجانی

رئیس دفتر ریاست و  مدیر روابط عمومی 

sa.khanjani@uswr.ac.ir