دکتر سعید خانجانی

رئیس دفتر ریاست 

sa.khanjani@uswr.ac.ir