دکتر حمیدرضا خانکه - رئیس دانشگاه
Dr.Hamidreza khankeh
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیک: ha.khankeh@uswr.ac.ir