کاربر گرامی

لطفا مشکل و یا پیشنهادهای خود را در فرم زیر پر کرده و ارسال نمایید

این اطلاعات در جعبه پست الکترونیک معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه قرار خواهد گرفت و کاملا محرمانه خواهد بود


 ارتباط مستقیم با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
 نام و نام خانوادگی(اختیاری) :
 پست الکترونیک شما :
 موقعیت شما در دانشگاه :دانشجو
کارمند
هیئت علمی
سایر
 پیشنهاد و یا مشکل شما :
 شماره تماس(اختیاری) :