ا234
 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English


بسمه تعالی

مهشید فروغان

وضعیت زناشویی: متأهل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: M_ foroughan@ yahoo.com

 

 

 

سوابق تحصيلي

-        فارغ التحصيل پزشكي عمومي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در سال 1356

-        فارغ التحصيل رشته تخصصي روانپزشكي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران- بيمارستان روزبه- در سال 1361

-        فلوشيپ روانپزشكي سالمندان از برنامه مشترك دانشگاه ايالتي نيويورك (پروفسور طاهر زندي) و دانشگاه مك گيل كاناد ( پروفسور مارتين كول) ذر سال 1381

-        فلوشيپ روانپزشكي سالمندان از گروه آموزشي NVS در انستيتو كارولينسكا، استكهلم، سوئد در سال 2007

-        دانشجوي رشته دكتري در فلسفه پزشكي در گروه آموزشي NVS در انستيتو كارولينسكا، استكهلم، سوئد، از سال 2008

 

سوابق استخدامي و پست هاي اجرايي

-        استاديار پيماني در گروه آموزشي روانپزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در سال 1363

-        روانپزشك مسئول در بيمارستان شهيد محمدي بندر عباس، استان هرمزگان از سال 1365 تا سال 1370

-        استاديار گروه آموزشي روانپزشكي دانشكده پزشكي بندر عباس از سال 1370 تا سال 1375

-        استاديار گروه آموزشي روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1375 تا 1390

-        عضو هيئت علمي گروه آموزشي مديريت توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1382

-        مدير گروه آموزشي مديريت توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در فاصله 1382-1384

-        عضو هيئت علمي و معاون پژوهشي مركز تحقيقات مسائل اجتماعي-رواني سالمندان از سال 1381

-        هماهنگ كننده برنامه آموزشي سلامت روان در طرح PHC از سال 1373- 1375

-        مدير مركز مشاوره دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان از سال 1371-1375

-        مدير درمانگاه روانپزشكي سالمندان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در فاصله 1378- 1382

-        مدير مركز مشاوره دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در فاصله 1378-1385

-        هماهنگ كننده كميته برنامه ريزي استراتژيك مسائل سالمندي در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در فاصله 1383-1385

-        عضو كميته علمي سالمندان در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي در فاصله 1382-1385

-        عضو علمي كميته ملي يائسگي در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي در سال 1386

-        عضو علمي كميته ملي برنامه ريزي بهداشت روان در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي در سال 1386

-        عضو هسته پژوهشي توانبخشي مبتني بر جامعه در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در فاصله 1383-1385

-        عضو هيئت علمي گروه آموزشي سالمند شناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1390

-        عضو هيئت ممتحنه برد رشته مديريت توانبخشي در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي از سال 1382

-        عضو كميته برنامه ريزي رشته سالمند شناسي توانبخشي در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي از سال 1388

 

ساير سوابق علمي و اجرايي

-        دبير علمي سمينار خشونت در خانواده (1381)

-        دبير علمي اولين كنگره مسائل سالمندي با همكاري انجمن سالمند شناسي و طب سالمندي فرانسه (1382)

-        دبير علمي سمينار بهداشت روان دانشجويان و مسائل خوابگاه ها (1382)

-        دبير علمي سمينار بيماري الزايمر (1383)

-        دبير علمي سومين كنگره مسائل سالمندي در ايران و جهان (1387)

-        عضو شوراي نويسندگان فصلنامه علمي-پژوهشي توانبخشي

-        عضو شوراي نويسندگان فصلنامه علمي-پژوهشي سالمند

-        دبير علمي خبرنامه انجمن الزايمر ايران

-        مدير كميته برنامه هاي آموزشي انجمن الزايمر ايران

 

مقالات منتشر شده در نشريات علمي پژوهشي داخلي

-        اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهرهاي تهران و كرج (1383). فصلنامه رفاه اجتماعي؛ 3(12):301-37 (نويسنده دوم از چهار نويسنده)

-        ارتباط وضعيت شناختي و توانايي عملكردي در سالمندان آسايشگاه خيريه كهريزك (1388). فصلنامه سالمند؛ 4(12):16-25 (نويسنده هفتم از هفت نويسنده)

-        اضافه وزن بعنوان عامل محافظتي در برابر وقوع زوال عقل در سالمندان 80 سال و بالاتر آسايشگاه كهريزك (1388). فصلنامه سالمند؛4(12):49-58 (نويسنده ششم از هشت نويسنده)

-        بررسي اپيدميولوژيك افسردگي در دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي بندر عباس (1373-1374) (1379). فصلنامه توانبخشي؛ 1(1):19-29 (نويسنده اول از 4 نويسنده)

-        بررسي تاثير مشاوره بر سلامت رواني والدين كودكان كم شنوا (1385). شنوايي شناسي؛ 15(2(26)):53-60 (نويسنده اول از 4 نويسنده)

-        بررسي سطح سرمي ويتامين B12، فولات و هوموسيستئين در سالمندان سالم تهراني (1388). فصلنامه علوم پزشكي رازي؛ 16(63):189-200 (نويسنده دوم از چهار نويسنده)

-        تاثير مشاوره گروهي با رويكرد معنادرماني بر سطح سلامت روان زنان سالمند (1387). فصلنامه سالمند؛ 3(7):56-65 ( نويسنده سوم از سه نويسنده)

-        تبيين پديدارشناختي مفهوم سوء رفتار نسبت به سالمندان (1388). دانشور؛ 16(85):39-50 ( نويسنده سوم از پنج نويسنده)

-        تبيين ديدگاه زنان سالمند پيرامون پديده سوء رفتار نسبت به سالمندان: يك پژوهش پديدارشناسي (1387). نشريه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي؛18(61):28-39 (نويسنده سوم از هشت نويسنده)

-         تبيين ديدگاه سالمندان پيرامون پديده احساس تنهايي: يك پژوهش كيفي پديدارشناسي (1386). فصلنامه سالمند؛ 3(6):410-420 (نويسنده سوم از هشت نويسنده)

-        تجارب سالمندان تهراني در زمينه اوقات فراغت و تفريحات (1389). فصلنامه سالمند؛ 5(15):61-77 ( نويسنده چهارم از چهار نويسنده)

-         طراحي و روانسنجي پرسشنامه سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانواده (1389). فصلنامه سالمند؛ 5(15):7-21 (نويسنده سوم از پنج نويسنده)

-        عوامل موثر بر ميزان رضايت مراجعين به مراكز دولتي و مقايسه آن با مراكز خصوصي درمان اعتياد استان كردستان (سال 1383) (1387). حكيم؛ 11 (1): 48-53 (نويسنده چهارم از چهار نويسنده)

-         فراواني اختلالات رواني در مراجعان سرپايي كلينيك سالمندان پويا (1385). فصلنامه سالمند؛ 1(2):106-111 (نويسنده اول از سه نويسنده)

-         فرسودگي شغلي و متغيرهاي جمعيت شناختي مرتبط با آن در پرسنل بهزيستي استان تهران (1391). مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)؛ 16(1):28-36 (نويسنده دوم از سه نويسنده)

-         كنكاشي در تجارب زنان سالمند بستري از پديده خواب و اختلال آن، يك مطالعه كيفي (1389). دانشور؛ 17(86):19-30 (نويسنده سوم از سه نويسنده)

-         مسائل و مشكلات جسماني، اجتماعي و رواني سالمندان منطقه 13 تهران (1383). فصلنامه رفاه اجتماعي؛ 4(14):222-244 (نويسنده سوم از سه نويسنده)

-         موانع روانشناختي در توانبخشي بيماران نورولوژيك (1379). فصلنامه توانبخشي؛ 1(3):48-52 (نويسنده منفرد)

-         نگرش دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران در مورد رفتارهاي انحرافي در خوابگاهها-تهران 1384 (1384). فصلنامه توانبخشي؛ 6 (4(23)):20-25 ( نويسنده پنجم از هفت نويسنده)

-         نيازهاي بيماران سالمند بستري در بيمارستان (1389). فصلنامه سالمند؛ 5(15):42-52 (نويسنده سوم از سه نويسنده)

-         هنجاريابي معاينه مختصر وضعيت شناختي در سالمندان شهر تهران (1385) (1387). تازه هاي علوم شناختي؛ 10(2(38)):29-37 (نويسنده اول از پنج نويسنده)

-         وضعيت فعاليت هاي اجتماعي و نحوه گذران اوقات فراغت در سالمندان ايران و سوئد (1387). فصلنامه سالمند؛ 3(8):62-71 (نويسنده چهارم از هفت نويسنده)

-        ويژگي هاي باليني سالمندان پذيرش شده در بيمارستان نفت اهواز 1388-1389 (1391). فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)؛ 19(1(63)):85-95 (نويسنده دوم از پنج نويسنده)

-         ويژگي هاي زمين خوردن در سالمندان مقيم آسايشگاه (1385). فصلنامه سالمند؛ 1(2):101-105 (نويسنده سوم از پنج نويسنده)

-         كنكاشي در تجربيات زيسته سالمندان از پديده سوء رفتار توسط اعضاي خانواده (1389). پژوهش پرستاري؛ 5(18): 6-17 (نويسنده سوم از پنج نويسنده)

-         كيفيت زندگي سالمندان روستايي: مطالعه اي در شهرستان دشتي استان بوشهر (1390). فصلنامه سالمند؛ 6(20):38-46 (نويسنده دوم از سه نويسنده)

-         روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه سنجش دانش و آگاهي پيرامون حقايق دوران سالمندي (FAQI) (1391). پايش؛ 11(2): 245-251 (نويسنده چهارم از چهار نويسنده)

-         خودكشي و خودكشي گرايي در بخش هاي اورژانس (1372). دارو و درمان؛ 121: 52-56 (نويسنده منفرد)

-         افسردگي در فرهنگ هاي مختلف (1365). مجله دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛ 7-8: 15-19 ( نويسنده چهارم از چهار نويسنده)

-         تاثير چاي بر خطر شكستگي ناشي از پوكي استخوان در سالمندي: متا اناليز مطالعات مشاهده اي (1390). فصلنامه سالمند؛ 6(21) ( نويسنده چهارم از هفت نويسنده)

-         بررسي ميزان سوء رفتارتوسط اعضاي خانواده نسبت به سالمندان عضو كانون هاي جهانديدگان شهر تهران (1390). فصلنامه سالمند؛ 6(22) (نويسنده سوم از چهار نويسنده)

-         الگوي تجويز دارو در سالمندان مقيم آسايشگاههاي شهر تهران (1390). فصلنامه سالمند؛ ويژه نامه دانشجويي ( نويسنده دوم از سه نويسنده)

 

مقالات منتشر شده در نشريات بين المللي

Foroughan M, Joghatai MT, Ghaemmagham Z (2003). A Review on psycho-social Rehabilitative Needs of Elderly women in Iran, Saudi J of Disability and Rehabilitation;9(1):47-49

 Foroughan M, Farahani Z G, Shariatpanahi M; Vaezinejad M,  Akbari Kamerani A A, Sheikhvatan, M (2008). Risk Factors of Alzheimers Disease Among Iranian Population. Current Alzheimer Research;5(1):70-73

Foroughan M, Farahani Z G, Shariatpanahi M; Vaezinejad M,  Akbari Kamerani A A, Sheikhvatan, M (2008). Risk Factors of Alzheimers Disease Among Iranian Population. Current Alzheimer Research;5(1):70-73

Yadegari F, Foroughan M, Mehri A, Shirinbayan P, Dadkhah A (2008).Naming performance in Farsi speaking aged people: Evidence from dementia of Azheimer type, aphasic, and healthy individuals. Middle East J Age Aging. 2008; 5 (4)

Heravi-Karimooi M, Anoosheh M, Foroughan M, Sheykhi M Ti, Hajizadeh E (2010). Understanding loneliness in the lived experiences of Iranian elders, Scan J Caring Sci; 24(2):274-280

Malakouti SK, Foroughan M, Nojomi M, Ghalebandi MF, Zandi T (2009). Sleep patterns, sleep disturbances and sleepiness in retired Iranian elders. Int J Geriatric Psychiatry; 24 (11): 1201–1208

Rahimi A, Anoosheh M, Ahmadi F, Foroughan M (2011). Eercise and physical activity among healthy elderly Iranians. Southeast Asian j of tropical medicine and public health; 42(2): 444-455

Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Montazeri A, Foroughan M, Vaismoradi M (2012). Psychometric properties of the Iranian version of the Kogans Attitudes toward Older People Scale. Jap J Nurs Sci (early view)

Malakouti SK, Panaghi L, Foroughan M, Salehi M, Zandi T (2012). Farsi version of the Neuropsychiatric Inventory: validity and reliability study among Iranian elderly with dementia. Int J Psychogeriatr; 24(2):223-230

Heravi-Karimooi, M., Rejeh N, Foroughan M, Vaismoradi M. (2012) Experience of loneliness in Iranian abused elders. International Nursing Review, 59: 139–145

 

تاليف ها

-         زندگي شاداب از مجموعه چهار جلدي شيوه زندگي سالم (مولف اول از سه مولف) (1382). ناشر: اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان جهاني بهداشت

-         مروري بر طب سالمندان (گروه نويسندگان) (1382). ناشر: دانشگاه علوم پزشكي سمنان

-         بيماري آلزايمر: راهنماي مراقبان و خانواده (مولف منفرد) (1387). ناشر: قطره

-         غربالگري دمانس: آزمون هاي شناختي اعتباريابي شده در ايران براي سالمندان (نويسنده منفرد)(1389). ناشر: انتشارات ارجمند

-          Vascular factors and Alzheimers disease (Chapter 4: 43-68) in:  Metabolic Influences on Neurological Disorders (edited by Gayle H. Doherty) (2010); Transworld Research Network .Karala, India.

 

ترجمه ها

-        رشد انسان: روانشناسي رشد از تولد تا مرگ. نويسنده: فيليپ رايس (مترجم منفرد). تجديد چاپ: 5 بار. آخرين تجديد چاپ:1390. انتشارات ارجمند، تهران

-        روانشناسي براي معلمان. نويسنده ديويد فونتانا (مترجم منفرد). تجديد چاپ: 2 بار. آخرين تجديد چاپ:1389. ناشر: نشر آگه/ انتشارات ارجمند

-        مقابله با گرايش به خودكشي. نويسندگان: ديويد رود، تامس جوينر، حسن رجب (1386) (مترجم منفرد). ناشر: انتشارات رشد

-        راهنماي عملي دستنامه روانپزشكي سالمندان. نويسندگان:جوئن رادا، نايل بويس، و سوزانا واكر (مترجم منفرد) (1389). ناشر: ارجمند/نسل فردا

-        زندگي با اسكيزوفرني: راهنماي عملي براي بيماران و خانواده ها. نويسنده:برندا لينتر (مترجم منفرد). تجديد چاپ: 3 بار. آخرين چاپ:1389. ناشر: انديشه آور

-        زمينه يابي شكست تحصيلي كودكان. نويسنده: جان هالت (مترجم منفرد) (1377). ناشر: قطره

-        مباني طب كودكان نلسون. نويسندگان: ريچارد برمن، رابرت كليگمن،هال جنسن، كارنت دنت (گروه مترجمان). تجديد چاپ با تجديد نظر: 4 بار. آخرين چاپ:1389.ناشر: ارجمند/نسل فردا

 

ويراستاري

-        مجموعه مقالات سومين كنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان (گروه ويراستاران) (138). انتشارات آشنا

-        درمان و توانبخشي اسكيزوفرنيا، راهنماي خانواده ها و مراقبان. نويسندگان: ضيا قائم مقام فراهاني، اناهيتا خدابخشي كولايي، فريد براتي سده (ويراستار منفرد). تعداد چاپ: 2 . آخرين چاپ:1388. ناشر: رشد

 

مقالات ارائه شده در كنگره هاي بين المللي

-          “Comparison of Drug Abuse Pattern and Socio-Economic characteristics Between Elderly and Non-Elderly Addicts in Tehran; 5th European congress of Gerontology,2003;

-          :Diagnostic Distribution And the Related factors in psycho-geriatric outpatients in Tehran, Iran; 5th European Congress of Gerontology,2003;

-          “La Situation Des Femmes Ages En Iran”; VII e Congrès Intenational Francophone de Gérontologie”,2002;

-          “un Center Ambulatories De Consultations Multidisiplinaires et de Reeducation pour les Adultes Ages, Une Premiere Experience Dans La R.I d’Iran; VII e Congres International Francophone de Gerontologie , 2002;

-          “Zar Ceremonies: A traditional method of treating psychiatric disorders in South of Iran” ; 2nd International congress of Psychotherapy, 2004;

-          “A Research on Risk Factors of Alzheimer s Disease in a group of Iranian patients”; Seminar on“ Research in Dementia Care Makes Difference: Nursing Research in Clinical Practice “, Stockholm, Sweden, 2005 ;

-          "Epidemiology of Cognitive Disorders Among Outpatient Geriatric population “; Regional   symposium on Alzheimer s Disease and Related Disorders in the Middle East, Istanbul, Turkey, 2005.

-          "Linguistic Features of Farsi- speaking patients with Alzheimer s Disease "; 21st International Conference of Alzheimers Disease Internationai,2005.

-          Validation of mini- mental state examination in Iranian elderly. European Regional Meeting of IPA. Istanbul, Turkey, 2007.

-          Validation of abbreviated mental test (AMTS) and its correlation with Mini-mental state examination in Iranian elderly, IAGG World Congress, Paris, 2009.

-          Serum B12, folate and homocysteine serum levels and their associations with cognitive impairment in older people residing in Tehran, Iran, IAGG World Congress, Paris, 2009.

 

 علائق علمي

1-دمانس و بيماري الزايمر

2-بهداشت روان در دوره سالمندي

3-خشونت هاي خانگي

4-خودكشي و خودكشي گرايي

5-رشد در فراخناي زندگي

6-مشاوره توانبخشي

 

معرف ها

1.  Professor Taher Zandi; e- mail: Taher-zandi@plattsburgh.edu

2.  Professor Lars-Olof Wahlund; e-mail: lars-olof.wahlund@ ki.se

3.  Dr Chahrbanou Maghsoudnia; e-mail: charbanoujouchum@yahoo.com

   دانلود فایل : رزومه فارسی           حجم فایل 154 KB
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences